Store masker i små net: Danske bidrag til international maritim kriminalitetsbekæmpelse

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Documents

Problemkomplekset ’maritim kriminalitet’ spænder vidt, har ofte globale implikationer og er i mange tilfælde forbundet med en lang række trus-ler mod fred og sikkerhed. Danmark har i en årrække bidraget til be-kæmpelsen af maritim kriminalitet – senest forankret i ’Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018’. Med ud-løbet af strategien in mente søger rapporten at medvirke til at skabe et fundament for eventuelle beslutninger om fremtidige danske bidrag til maritim kriminalitetsbekæmpelse. Rapporten gør i den forbindelse tre ting. Indledningsvist præsenteres en beskrivelse af bredden i maritim kriminalitet. Dette ved at kategorisere dens væsentligste hovedområder og disses relaterede underområder. Dernæst præsenteres en analyse af centrale internationale aktører indenfor bekæmpelse af maritim kriminali-tet, herunder deres ’raison d’etre’, hvilke områder af maritim kriminalitet de bekæmper, deres imødegåelsesstrategier samt hvorledes deres fokus senest har udviklet sig. Endelig præsenteres et sæt prioriteringsværktøjer, som man fra dansk side kan anvende i forbindelse med valg af internati-onale partnere og bidrag, i relation til en eventuel beslutning om fortsat dansk deltagelse i maritim kriminalitetsbekæmpelse.
Rapporten ser maritim kriminalitet som et omfattende internationalt problemkompleks, hvis reduktion bl.a. er udfordret af et underskud af be-kæmpelseskapacitet, dybereliggende rodårsager, samt af en række transnationale forhold, poly-kriminelle sammenhænge, og sammenhæn-ge mellem forhold på land og til søs. Rapporten konkluderer derfor bl.a. at adresseringen af problemkomplekset fordrer tålmodighed og fokus, samt at eventuelle fremtidige danske bekæmpelsesbidrag derfor bør for-ankres i bredere samarbejder og fælles indsatser i internationalt regi – for herigennem af høste den størst mulige synergi. Rapporten konklude-rer også at der ses en tendens til at internationale aktører engageret i bekæmpelsen af maritim kriminalitet har udvidet deres bekæmpelsesfo-kus til at omhandle mere end alene pirateri – et aspekt som derfor også bør medtages i eventuelle overvejelser om fremtidige danske indsatser på området. Endelig konkluderer rapporten at man – for at ens bidrag ikke skal ’drukne’ i problemkomplekset – bør prioritere og vælge bidra-gene med omhu. Dette gælder såvel i forhold til om man ønsker at bi-drage med færre specialiserede bidrag på tværs af mange indsatser, be-kæmpe udvalgte specifikke typer af maritim kriminalitet eller støtte ud-valgte specifikke aktørers imødegåelsesstrategier, men også i forhold til hvad man ønsker at opnå med sine bidrag, herunder om man søger ’her-og-nu-løsninger’ på umiddelbare problemer, så som pirateri, eller om man søger mere langsigtede løsninger, herunder at adressere rodårsager til lands.
Original languageDanish
PublisherCenter for Militære Studier, Københavns Universitet
Number of pages62
ISBN (Print)9788773938218
Publication statusPublished - 2 May 2018

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 197093505