26. marts 2012

Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring - Suverænitet og det danske forsvar

Baggrundsnotatet ”Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring” viser, at den klare kobling mellem staten, indbyggerne, det legitime voldsmonopol og territoriet er udfordret af f.eks. begrebet responsibility to protect (R2P) og arbejdsdelingen i NATO. Med udgangspunkt i et litteraturstudie samt et indgående studie af særlige suverænitetsproblematikker i relation til dels det danske forsvars håndhævelse af suverænitet og dels dets medvirken i internationale interventioner præsenterer notatet en række analytiske perspektiver på suverænitetsbegrebets forandring og på relationen mellem statslig suverænitet og forsvaret.

I notatet peges der på to overordnede problematikker i denne forbindelse: for det første statslige allianceforhold og for det andet humanitære hensyn. Alliancer udgør både en sikring og en udfordring af staters suverænitet. Kollektive selvforsvarsmekanismer inden for alliancer understøtter små staters evne til at håndhæve egen suverænitet, men udfordrer i samme ombæring suveræniteten via arbejdsdeling og rollespecialisering. Problematikken omkring humanitære hensyn bringes i spil i forbindelse med det globale fællesskab og FN.

I FN-regi er ideen om R2P blevet udviklet over de seneste 15 år. Denne udvikling retter fokus mod humanitære forhold og tilstræber gennem en række programpunkter at forbedre menneskelige vilkår og forhindre folkemord og andre humanitære krænkelser. R2P udfordrer således statslig suverænitet ved potentielt at skabe rum for indblanding i andre staters interne myndighedsudøvelse. Danmark har historisk støttet op om FN, og det kan sandsynliggøres, at Danmark i fremtiden vil deltage i interventioner, hvor staters suverænitet tilsidesættes til fordel for menneskers ve og vel.

Notatets konklusioner tager udgangspunkt i en workshop med et videnskabeligt panel, der efterfølgende har medvirket til at kvalitetssikre notatet. I et bilag præsenteres en model, der kan bruges som redskab i videre konkrete overvejelser om suverænitetsspørgsmålet.

Notatet kan findes i PDF ved at klikke her.