19. februar 2021

Den nye totalforsvarsstyrke: Dansk værtsnationsstøtte til NATO’s regionale forsvar

I tilfælde af en eskalation på NATO’s østflanke vil Danmark sandsynligvis blive opmarchområde for NATO-forstærkningsenheder og er dermed forpligtet til at yde værtsnationsstøtte. Det er en omfattende opgave for det danske totalforsvar, og bl.a. derfor blev det i forsvarsforliget 2018-2023 besluttet at styrke forsvarets bidrag til totalforsvaret ved oprettelsen af en ny totalforsvarsstyrke. CMS Rapporten ”Den nye totalforsvarsstyrke: Dansk værtsnationsstøtte til NATO’s regionale forsvar” afdækker de udfordringer, som knytter sig til implementeringen af den nye totalforsvarsstyrke. Under inddragelse af nordiske erfaringer på totalforsvarsområdet identificerer rapporten en række muligheder for at justere styrkens opbygning og organisering, så den får bedre forudsætninger for at varetage værtsnationsopgaven. Rapporten er forfattet af Torben Toftgaard Engen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier.

Totalforsvar og værtsnationsstøtteopgaven

Baltikum og Østersøregionen er et potentielt epicenter for eskalation mellem Vesten og Rusland, der ikke alene udfordrer NATO’s sikkerhed, men også Danmarks suverænitet. I tilfælde af en eskalation i regionen vil Danmark være forpligtet til at modtage, servicere og sikre NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium. Det kaldes værtsnationsstøtte og er en stor opgave for det danske totalforsvar, som udgøres af forsvaret, redningsberedskabet, politiet og det civile beredskab. I forsvarsforliget 2018-2023 blev forsvarets bidrag til totalforsvaret styrket med oprettelsen af en nytænkt totalforsvarsstyrke. Danmark har imidlertid ikke tænkt totalforsvar i de sidste 20 år og står derfor over for en række udfordringer i forbindelse med implementeringen af totalforsvarsstyrken.

Udfordringer og justeringsmuligheder

Rapporten peger på, at henholdsvis en tvetydig politisk prioritering, et spinkelt styringsgrundlag og et misforhold mellem strukturering og opgaveløsning vanskeliggør opbygningen af den nye totalforsvarsstyrke, som risikerer at blive underbemandet, sparsomt udrustet og mangle de nødvendige militære kompetencer til at løse værtsnationsopgaven. Under inddragelse af erfaringer fra de øvrige nordiske lande analyserer rapporten, hvordan opbygningen og organiseringen af totalforsvarsstyrken kan justeres, så den får bedre forudsætninger for at kunne bidrage til at løse værtsnationsopgaven, uden at der nødvendigvis skal tilføjes flere økonomiske midler til området i første omgang.

Anbefalinger

Rapporten anbefaler bl.a., at totalforsvaret bliver tydeligere forankret såvel politisk som juridisk, og at ansvaret for totalforsvarsstyrken placeres hos forsvaret. Derudover peger rapporten på tre mulige modeller for at reorganisere totalforsvarsstyrken, så dens militære kapacitet styrkes, og det anbefales slutteligt, at Danmark inspireret af Norge undersøger mulighederne for at være værtsnation for en NATO-forstærkningsøvelse i 2025.

Læs alle anbefalinger i rapporten, som kan downloades her.

Det tilhørende CMS Memo indeholder de mest centrale pointer og anbefalinger fra rapporten.