4. maj 2012

Cyberkrig - Folkeretten og computer network operations

Det er vanskeligt at udtale sig meget kategorisk om cyberangrebs forenelighed med de dele af folkeretten, der regulerer staters brug af international magtanvendelse – jus ad bellum.

Det konkluderes i papiret, at et cyberangreb krænker det folkeretlige forbud mod intervention, hvis det udgør en form for pression, der har til formål at påvirke en anden stats politik på et område, hvor staten ikke skal tåle international indblanding. Det konkluderes også, at det ej heller kan udelukkes, at i hvert fald nogle cyberangreb vil kunne krænke det folkeretlige magtforbud og – efter omstændighederne – sågar vil kunne udgøre væbnede angreb, der i henhold til pagtens artikel 51 udløser en ret til selvforsvar for den stat, der er udsat for angrebet.

I lyset af den retlige uklarhed anbefales det i papiret, at Danmark tager de fornødne initiativer til at skabe en højere grad af retlig klarhed i cyberspace, og at der i den forbindelse indledes overvejelser om, hvilke ikke-retligt bindende normer for adfærd vi fra dansk side ønsker i cyberspace.

Disse overvejelser bør tage afsæt i en grundlæggende analyse af Danmarks strategiske interesser i cyberspace, og det bør overvejes, om cyberspace med fordel kan betragtes som en såkaldt ’global common’. Endelig anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for, hvordan vi fra dansk side reagerer, hvis vi rammes af større cyberangreb.

Rapporten kan findes i pdf-format ved at klikke her