Jens Wenzel Kristoffersen

Jens Wenzel Kristoffersen

Militæranalytiker

Jens Wenzel Kristoffersen er født i Kampala, Uganda den 23. juni 1961.

Opvokset i Nigeria, Lagos, skolegang på Herlufsholm skole.

Han påbegyndte sin militære karriere i 1983 som værnepligtig og gjorde herefter tjeneste som sekondløjtnant på fiskerinspektionsenhed på Grønland.  Herefter, som fører i Miljøstyrelsens fartøjer. Dernæst gennemførtes Søværnets Officersgrunduddannelse og ansættelse som tjenestemand i 1989. Herefter fulgte tjeneste i den daværende Torpedobådseskadre, senere 4. Eskadre, på enheder af Willemoes- og Flyvefisken-klassen, her som Chef og Divisionschef.

Efter gennemgang af Videreuddannelsestrin I/Lederskab i 1994 og udnævnelse til Kaptajnløjtnant, fulgte tjeneste på Søværnets Kampinformationsskole, som leder af det Elektroniske Krigsførelseselement, samt senere tjeneste ved 4. Eskadre, som næstkommanderende ved den Mobile Base.

Fra 1998 og frem til 2000 førte han kommando over flere enheder af såvel Willemoes som Flyvefisken-klassen, samt Chef for Division 42. Ud over førnævnte funktioner varetog han sideløbende stilling som eskadrens artilleri- og våbenofficer. 

I perioden fra medio 2000 og frem til 2001 gennemgik han Videreuddannelsestrin II/L efterfulgt af udnævnelse til Orlogskaptajn. Herefter fulgte tjeneste i den daværende forsvarsstab i Forsvarskommandoen i Vedbæk, materielanskaffelsessektionen, hvor han bl.a. var ansvarlig for gennemførelse af søværnets forligsprojekter. Orlogskaptajnen var samtidig repræsentant i flere internationale samarbejdsfora, herunder bidragende til Conference of National Armaments Director, samt Forsvarsministeriets repræsentant i Western European Armaments Groups Panel 1 og Nato Naval Armaments Group. Han har endvidere haft med forsvarets materielnævn at gøre, samt dansk industri.

Fra 2004 fulgte udstationering til NATO Joint Command Lisbon (JCL), først i J4, Logistics og senere i dansk stilling i J3, Operations, Joint Plans, som midlertidig kommandørkaptajn. I denne periode gennemgik hovedkvarteret store forandringer og overtog bl.a. ansvaret for og opgaverne i NATO Response Force (NRF) regi. NRF operationerne omfattede støtten til orkanen Katrina, samt hjælpeoperationen efter jordskælvet i Pakistan. Under sin tjeneste ved JCL deltog han i et utal af operationer og øvelser på det operative niveau. Under udstationering endvidere udsendt i International tjeneste til Afrika, hvor han varetog funktionen som NATO Deputy Liaison officer til den Afrikanske Union (AU) mission i Sudan, med bl.a. ansvar for koordineringen af støtten hertil i samarbejde med AU, EU og FN m.fl.

Fra 2008 til tjeneste i Forsvarskommandoen, Den Internationale Operationssektion, med planlægningsansvaret for søværnets internationale deployeringer og langtidsplanlægning. Fra sommeren 2010 og frem til sommeren 2014 gennemførte han sideløbende med tjenesten kandidatuddannelse ved Center for Afrikanske studier ved Københavns Universitet. I forbindelse med gennemgang af såvel sin erhvervsmaster, samt efterfølgende kandidatuddannelse ved Københavns Universitet, har han her erhvervet yderligere kompetencer indenfor særligt Afrikanske forhold, herunder sikkerheds- og udviklingspolitik, samt internationalt samarbejde.

Fra 2011 gjorde han tjeneste i den Internationale samarbejdsprogramsektion, med ansvar for kapacitetsopbygning i Afrika. Indtil sammenlægningen af Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen til Værnsfælles Forsvarskommando, gjorde han tjeneste som fungerende sektionschef. Ud over helhedsansvaret for sektionen, har han har også i denne stilling, arbejdet tæt sammen med såvel Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, flere af Danmarks ambassader i Afrika, samt internationale organisationer omkring såvel pirateri som rådgivning og bidragsyder til regeringens Freds- og Stabiliseringsprogrammer.

Fra 2015 til 2016 jeneste ved Center for Militære Studier, under Institut for Statskundskab ved København Universitet. Projektporteføljen omfatter studier og rapporter af bl.a. NATO, Forsvaret, Stabilsieringsindsatser, Autonome Våbensystemer etc. til brug for Forsvarsministeriet, Forsvarsforligspartierne m.fl., som en del af Center for Militære Studiers myndighedsbetjening.

Fra 2016 til 2019 tjeneste ved NATO Maritime Kommando i Operationsstaben. Fra 2019 til 2020 som projektofficer ved Arktis Kommando med ansvaret for projektimplementering.

Fra 2020 gør han igen tjeneste ved Center for Militære Studier hvor seneste forskning omfatter klimaforandringer og betydningen heraf for dansk forsvar.

 

Aktuel forskning

- Nuværende forskning omfatter klimaforandringer og betydningen for dansk forsvar.

- Tidligere forskning og publiceringer omfatter "Spredning af autonome våbensystemer i fremtidens krigsførelse" og gennemføres med Seniorforsker Dr. Gary Schaub, Jr.

- Pirateri.

- Stabiliseringsindsatser i skrøbelige stater.

- NATO Ballistic Missile Defence samt European Passive Missile Defence

Interesseområder

Forsvaret, Arktis Kommando, NATO, FN, Afrika, Den Afrikanske Union, Reaktionsstyrker i Afrika, Stabiliseringsindsatser, Maritme Operationer, Pirateribekæmpelse, Handlesflåden, Miljø - og Grøn energi, NATO's Ballistiske Missilforsvar etc.

ID: 144722662